O projekte

Základné informácie o projekte CHANGE

Hlavným cieľom projektu CHANGE je podporiť výskumné organizácie v oblasti návrhu a implementácie plánov rodovej rovnosti. Dosiahnutý bude vďaka zapojeniu kľúčových aktérov v každej implementujúcej organizácii, nazývaných transfer agenti (TA), ktorí budú spolu s členmi projektového tímu odovzdávať spoločne nadobudnuté vedomosti o rodovej rovnosti vo svojich organizáciách. Tento inovatívny prístup zabezpečí propagáciu a udržateľnú inštitucionalizáciu akčných plánov rodovej rovnosti (GEPs) i po skončení projektu. Okrem toho sa projektoví partneri prostredníctvom vzájomného učenia sa a networkingu v rámci CHANGE stanú vedomostnými centrami schopnými poskytnúť vedomosti a odborné znalosti o rodovej rovnosti iným výskumným organizáciám (VO) a organizáciám na financovanie výskumu (OFV). S takýmto prístupom spoluvytvárania vedomostí a vytváraním odborných komunít medzi výskumnými organizáciami v každom zúčastnenom regióne vzniknú podporné a  mentorské štruktúry, ktoré budú aktívne aj po ukončení realizácie projektu. Pravidelné aktívne zapájanie národných a európskych zainteresovaných strán (tzv. stakeholderov- politických činiteľov, výskumníkov, predstaviteľov ministerstiev atď.) a taktiež reprezentantov ministerstiev z iných európskych krajín a komunikácia s nimi zabezpečí prienik výsledkov CHANGE do iných výskumných organizácií a organizácií na financovanie výskumu v jednotlivých krajinách. Ako jeden z mnohých výstupov, CHANGE vytvorí dokumenty postupu založené na tomto strategickom zapojení zainteresovaných strán, vrátane tvorcov politík a ďalších relevantných stakeholderov v oblasti tvorby politických dokumentov. Týmto prístupom sa usilujeme docieliť preklenutie takzvanej medzery medzi výskumom a praktickými opatreniami, respektíve medzery medzi výskumom a praxou. Teda CHANGE prispieva k štrukturálnym zmenám k rodovej rovnosti v európskej výskumnej oblasti podnecovaním kultúrnych zmien smerom k rovnoprávnemu pracovnému prostrediu vo výskumných organizáciách a zdôrazňovaním dôležitosti rodového rozmeru vo výskumných a inovačných programoch v organizáciách financujúcich výskum.

Konzorcium

Koordinátor

Multidisciplinárne výskumné centrum pre technológie, prácu a kultúru, GRAZ, Rakúsko

Partneri

Rýnsko- westfálska technická vysoká škola Aachen, Aachen, Nemecko

Univerzita Aveiro, Aveiro, Portugalsko

Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko

Národný biologický inštitút, Ľubľana, Slovinsko

Fraunhofer spoločnosť na podporu aplikovaného výskumu, E.V., Mníchov, Nemecko

BEIT BERL vysoká škola, BEIT BERL, Izrael

Financujúca inštitúcia: Európska komisia, Horizont 2020, „Veda s a pre spoločnosť“

Doba realizácie projektu: 2018-2022


Ak máte záujem byť informovaní o projekte, napr. prostredníctvom oznámení o zverejnených správach a iných publikáciách, o pozvánkach na workshopy a iné CHANGE podujatia, atď., prosím pošlite e-mail na: 
Váš kontakt bude zaradený do kontaktného listu, ktorý bude obsahovať Vaše meno, príslušnosť a e-mailovú adresu. Tieto údaje nebudú prístupné tretím stranám a budú použité výhradne pre účely propagačných aktivít projektu CHANGE.